Hållbar utveckling quiz

0 votes, 0 avg

Hållbar utveckling ord och begrepp

1 / 20

Innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna räcker för människor även i framtiden. Det betyder dels att man inte utnyttjar naturen mer än den tål, dels att man fördelar tillgångarna rättvist.

2 / 20

Framför allt orsakat av mänsklig aktivitet genom utsläpp av växthusgaser som CO2 och metan, skapas en tät 'växthuseffekt' i atmosfären. Det beror på användning av fossila bränslen, skogsavverkning och jordbruk.

3 / 20

Allt i naturen som efterfrågas av människan. Det omfattar både det som utnyttjas och det som inte utnyttjas.

4 / 20

Sådana resurser som tar slut. Som inte reproducerar sig själva. Lagerresurser.

5 / 20

Något som finns i naturen och som man kan bearbeta så att den förändras och får mer värdefulla egenskaper, t.ex. järnmalm, olja och kakao.

6 / 20

Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de 'klarar av'.

7 / 20

Hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt och fördela de ekonomiska medlen rättvist.

8 / 20

Att klimatet (temperatur, vindar, nederbörd) förändras på en plats eller över hela jorden.

9 / 20

Förstärks främst av gaser som koldioxid, metan och vattenånga, särskilt när deras koncentration i atmosfären är hög.

10 / 20

Sådana resurser som reproducerar sig själva automatiskt eller med hjälp av människan.

11 / 20

Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. (mat, bostad, rent vatten, en trygg miljö och utbildning för alla).

12 / 20

Energi som lagrats i jorden i miljontals år. T ex. olja, stenkol och brunkol.

13 / 20

Koldioxid

14 / 20

Orsakad av Mänsklig aktivitet genom utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan, ökar jordens yttemperatur i genomsnitt. Det resulterar i klimatförändringar som påverkar väder, vattenresurser, artpopulationer och människors hälsa.

15 / 20

Mänsklig aktivitet som negativt påverkar jordens ekosystem, t.ex. klimatförändringar och resursöverutnyttjande.

16 / 20

Vissa gaser hindrar en del av värmestrålningen att lämna jordens atmosfär på ett liknande sätt som glaset håller kvar värmen i ett växthus. Den är nödvändig för allt liv på jorden

17 / 20

Energi som inte kommer att ta slut och kommer från förnybara energikällor ex. vind och sol.

18 / 20

Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från växter som lever på vår jord just nu. T.ex. ved, rapsolja, biogas och organiskt avfall.

19 / 20

Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från växter som lever på vår jord just nu. T ex ved, rapsolja, biogas och organiskt avfall.

20 / 20

När den 'naturliga' växthuseffekten ökar  pga. mänsklig aktivitet som orsakar för höga utsläpp och koncentrationer av växthusgaser. Orsakar klimatförändringar.

Your score is

The average score is 75%

0%